Trening intrapsychiczny metodą Gestalt


Jest to czas głębokiej refleksji nad sobą. Celem tej refleksji jest poszerzenie świadomości – po to, aby mieć więcej wyboru w życiu.
Metoda Gestalt jest częścią psychologii humanistycznej, w której bardzo istotnymi wartościami są odpowiedzialność za własne życie oraz przekonanie, że świadomość daje nam wybór.
Od nas zależy, co z tą możliwością wyboru zrobimy.

Celem treningu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat podejścia Gestalt oraz praktyka umiejętności precyzyjnego odczytywania oraz wyrażania własnych odczuć, potrzeb i myśli w wybranych sytuacjach, a także umiejętność korekty działań w oparciu o poszerzoną świadomość.


Prowadzi: Mariola Pochwat
Trenerka treningu interpersonalnego I i II stopnia rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (nr rekomendacji I i II 463), pedagog, Counsellor/terapeutka Gestalt.

Po ukończeniu studiów pedagogicznych przez czternaście lat pracowała w szkole średniej, prowadząc z młodzieżą z różnych środowisk warsztaty i zajęcia z profilaktyki uzależnień, zachowań przemocowych i doradztwa zawodowego.

Jako absolwentka czteroletniej szkoły trenerów i terapeutów w Centrum Counsellingu Gestalt weszła w skład zespołu Centrum, gdzie pracowała do 2014 roku, prowadząc terapię indywidualną dorosłych oraz współpracując przy realizowanych tam kursach.

Posiada bogate doświadczenie w realizowaniu projektów europejskich zarówno jako uczestnik, jak i prowadząca zajęcia z młodzieżą i dorosłymi. Udziela rodzicom konsultacji w sprawach wychowawczych.

Obecnie prowadzi własny gabinet psychoterapii, organizuje również warsztaty rozwoju osobistego, treningi terapeutyczne i interpersonalne oraz obozy dla dzieci i młodzieży z programem rozwoju osobistego.

Współpracuje ze Szkołą Trenerów Komunikacji opartej na Empatii, gdzie prowadzi zajęcia treningi interpersonalne, wybrane szkolenia z zakresu metody Gestalt oraz Analizy Transakcyjnej.

Najbliższy termin: 26-27 stycznia 2019

Cena: 450 zł

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeszLCqHXdohwR_LgiBvpN09lY_T9EwOEAWZqE4RzsSjRECwg/viewform

Więcej informacji: biuro@mocpoznania.pl

Oswoić panterę. Jak się złościć i pozwolić złościć się innym? Warsztat inspirowany metodą Porozumienia bez Przemocy (NVC)


Chcesz radzić sobie ze złością i bezpiecznie ją wyrażać? Usłyszeć to, co ma ona Tobie do powiedzenia? Chcesz przyjmować złość innych ludzi, bez lęku i frustracji?


Zapraszamy na spotkanie, podczas którego spróbujemy odkryć pozytywną stronę jednego z trudniejszych do przeżywania i akceptowania uczuć: złości. Przyjrzymy się temu, co się pod nią kryje. Oddzielimy ją od słów i zachowań przez nią powodowanych. Sprawdzimy, dlaczego reagujemy krytyką i atakiem podczas sytuacji trudnych i konfliktowych. Rozwijając umiejętność empatycznego kontaktu poćwiczymy, jak słuchać krytycznych słów tak, aby nas nie raniły i konstruować prośby w taki sposób, aby inni mieli szansę realizować je bez przymusu. Będziemy rozpoznawać złość, kiedy skryje się za poczuciem winy, smutkiem lub lękiem. Zastanowimy się, w jaki sposób ją polubić i wykorzystać jako pozytywną energię. Spróbujemy przekształcać złość, agresję i frustrację na relacje oparte na szacunku i zrozumieniu.


Warsztat realizowany we współpracy z

Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii


Prowadzące:

Teresa Kopeć

Filozof, pedagog, psychoterapeutka oraz trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.


Ukończyła m.in. filozofię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim, Szkołę Trenerów w ośrodku Fundacji SYNAPSIS, Studium Socjoterapii i Treningu Grupowego i Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie oraz Studium Porozumienia Bez Przemocy (NVC) w Dojrzewalni Róż.


Prowadzi psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży, warsztaty psychoedukacyjne oraz treningi interpersonalne. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Założycielka Pracowni Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „po deszczu”, organizatorka 20 poznańskich edycji Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron. Współpracuje ze „Szkołą Trenerów komunikacji opartej na empatii”. Aktualnie pełni funkcję wicedyrektora ds. wychowawczych w Specjalnym Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu.


Anna Kopeć

Trenerka rozwoju osobistego i warsztatów umiejętności psychospołecznych. Ukończyła Studium Umiejętności Pracy z Grupą Metodą Warsztatową w Pracowni Psychologicznej „Spotkanie” rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Kurs Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania w Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie.


Tworzy warsztaty i grupy rozwojowe dla kobiet, wzmacniające poczucie własnej wartości i wspierające w odkrywaniu własnego potencjału. Prowadziła zajęcia dla różnorodnych grup, m.in. dla nauczycieli, studentów, policjantów i bezrobotnych oraz dla Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej i BZ WBK. Współtworzyła projekty EFS w ramach programu Kapitał Ludzki dotyczące aktywizacji zawodowej kobiet. Organizatorka 19 poznańskich edycji Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron i jego wieloletnia dyrektorka.


Najbliższy termin: 24 listopada 

Koszt: 250 złZapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeszLCqHXdohwR_LgiBvpN09lY_T9EwOEAWZqE4RzsSjRECwg/viewform


Więcej informacji: biuro@mocpoznania.plRegulamin uczestnictwa w warsztatach

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych Pracowni Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania

§1 - Definicje przyjęte w Regulaminie

1. Warsztaty - szkolenie obejmujące swoim programem zajęcia praktyczne - ćwiczenia i/lub wykład teoretyczny o tematyce danego obszaru.

2. Uczestnik - osoba przyjęta przez Organizatora do udziału w Warsztatach, która zapoznała się z regulaminem, zaakceptowała go poprzez wysłanie Zgłoszenia, oraz zobowiązuje się do jego stosowania podczas całego okresu trwania Warsztatów.

3. Organizator - organizatorem Warsztatów jest Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania z siedzibą na ul. Jackowskiego 13/6 w Poznaniu 60-508.

e-mail: biuro@mocpoznania.pl


§ 2 - Postanowienia ogólne

1. Zgłaszając swój udział w warsztacie lub konsultacjach Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Warsztaty otwarte odbywają się w grupach, liczba Uczestników danego Warsztatu jest uzależniona od jego rodzaju.

3. Warsztaty odbywają się w siedzibie Pracowni MOC Poznania - ul. Jackowskiego 13/6. Informację o zmianie miejsca odbywania się warsztatów Organizator poda w ofercie dot. konkretnego warsztatu na stronie internetowej. 

4. Terminy najbliższych planowanych Warsztatów są ustalone z góry, a informacja o nich zamieszczona jest na stronie internetowej. Dla klientów indywidualnych, grup zorganizowanych oraz firm istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu spotkania.

5. Program, godzina rozpoczęcia i czas trwania warsztatu zależą od rodzaju spotkania oraz zaplanowanego scenariusza i są podane w ofercie dot. konkretnego warsztatu na stronie internetowej. Organizator ma prawo wprowadzić nieznaczne zmiany do programu warsztatów, o czym Uczestnik będzie w miarę możliwości powiadomiony wcześniej.

6. Na sali podczas warsztatów mogą przebywać wyłącznie osoby, które uiściły za nie opłatę oraz osoby upoważnione przez Organizatora.

7. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie tylko za zgodą rodziców lub prawnego opiekuna.

8. Uczestnik spóźniony na warsztaty uczestniczy w nim od momentu, w którym przybył na spotkanie. Prowadzący nie ma obowiązku powtarzania przeprowadzonej wcześniej części szkolenia.

9. Uczestnik godzi się na dokumentowanie warsztatów / konsultacji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez jakichkolwiek roszczeń.

10. Warsztaty mają formę psychoedukacyjną i nie zastępują terapii. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia fizycznego i emocjonalnego uczestników w czasie zajęć i pomiędzy nimi. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego oraz osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny  lub są w depresji, powinny poinformować osobę prowadzącą o powyższym przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w zajęciach


§3 - Obowiązki Organizatora

1. Organizator zapewnia sprzęty niezbędne do pracy.

2. Organizator wyznacza osobą/-y prowadzącą/-ce Warsztaty.

3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie trwania Warsztatów.

4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zniszczone lub zgubione przez uczestnika w trakcie trwania Warsztatów.


§ 4 - Obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztat oraz podstawowych zasad higieny i bhp obowiązujących na sali.


§ 5 - Zgłoszenie i płatność

1. O uczestnictwie w warsztatach / konsultacjach / wykładach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

2. Działając na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), informuje się, że dane osobowe uczestnika przekazane Organizatorowi służą wyłącznie zapewnieniu prawidłowej komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem i nie są udostępniane osobom trzecim.

3. Rezerwacji miejsca dokonuje się wysyłając do Organizatora wypełniony formularz "Zapisy - Pracownia MOC Poznania". W przypadku wolnych miejsc Organizator potwierdza mailem Uczestnikowi przyjęcie zgłoszenia. Zaliczka za warsztat / konsultacje / wykład powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych. 

Wpłaty prosimy dokonać przelewem bankowym na konto:

97 1950 0001 2006 0617 2881 0002

Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania

ul. Jackowskiego 13/6

60-508 Poznań

4. Brak wpłaty zaliczki w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Organizatora do nie świadczenia usług dla Zamawiającego.

5. Jeśli przed terminem zajęć cała płatność nie została przelana na konto Organizatora, Uczestnik reguluje ją w dniu przybycia na warsztat / wykład /konsultacje.


§ 6 - Rezygnacja / odwołanie warsztatów

1. W przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników, na 3 dni przed terminem Organizator ma prawo do odwołania Warsztatów/ wykładów / konsultacji i poinformowania o tym Uczestników. Organizator dokona zwrotu całość wpłaconej kwoty Uczestnikowi lub na jego życzenie przeniesie wpłatę na poczet innego warsztatu.

2. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach / wykładzie / konsultacjach jest możliwa najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów / wykładu / konsultacji. Tylko wówczas Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej wpłaconej przez uczestnika kwoty. Rezygnacja z udziału w warsztatach / wykładzie / konsultacji będzie przyjmowana wyłącznie w formie pisemnej (drogą elektroniczną). Koszty będą zwracane przelewem na konto Uczestnika. Uczestnik ma prawo scedować zaliczkę na inną, wskazaną przez siebie, osobę.

Uwaga - jednak w przypadku rezygnacji krótszej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów / wykładu / konsultacjach kwota zaliczki pokrywa rzeczywiste koszty poniesione przez Organizatora celem zapewnienia Uczestnikowi miejsca i warunków udziału w warsztacie / wykładzie /konsultacjach  i tym samym NIE zostaje Uczestnikowi zwrócona i NIE jest przenoszona na inny warsztat.

3. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu / warsztatu / wykładu w zarezerwowanym wcześniej terminie, Uczestnikowi NIE przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

4. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania warsztatów / wykładu / konsultacji z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku całość wpłaconej przez Uczestnika kwoty, jest mu niezwłocznie zwracana. Organizator zastrzega sobie zmiany wykładowcy / współprowadzącego z uwagi na sytuacje losowe.

5. Nieobecność na warsztatach / wykładzie wiąże się z utratą dokonanej wpłaty. 


§ 7 - Ceny

Ceny warsztatów / wykładów / konsultacji są cenami brutto za osobę.

Klient wpłacając zaliczkę akceptuje podane powyżej warunki.


Regulamin wchodzi w życie z dniem  1 czerwca 2016 r.